Kontrola a plnenie HP

Úvod Kontrola a plnenie HP

 

Na sklad sa priebežne dopĺňajú hasiace látky pre opätovné naplnenie HP. Najnovšie je doplnené špeciálne bezflórové penidlo BETA EFFEM na hasenie lítiových batérií. Nájdete ho aj na e-shope. 

Kontrola, opravy a plnenie hasiacich prístrojov (HP)

 

Vážení čitatelia (a zákazníci), nakoľko kontrolovať, opravovať a plniť hasiace prístroje môže len osoba s osobitným oprávnením, zúčasnil som sa potrebných školení u výrobcu hasiacich prístojov ČERVINKA - Uherské Hradište.

Viac popisujú nasledné zákony - zákon 314/2001 § 11c ;ods 1, 3; a nová vyhláška 347/2022Z.z,. Aktuálny zákon o HP si môžete pozrieť kliknutím tu na slovlex. Konkrétne podmienky prevádzkovania HP popisuje § 6 spomenul by som časť 3:

 

(3)

Nainštalovaný hasiaci prístroj, ktorý je použitý alebo na ktorom je zistený nedostatok znižujúci jeho akcieschopnosť, sa nepovažuje za akcieschopný; takýto hasiaci prístroj je potrebné bez zbytočného odkladu vymeniť za vhodný akcieschopný hasiaci prístroj s porovnateľnou alebo vyššou hasiacou účinnosťou.

 

Kedy sa má HP kontrolovať

 

Kontrolu HP upresňuje vyhláška 347/2022 Z. z.:

§ 9
Kontrola hasiacich prístrojov
(3)
Kontrola hasiaceho prístroja musí byť vykonaná najneskôr pred jeho nainštalovaním; to neplatí, ak od roku výroby alebo dátumu poslednej kontroly hasiaceho prístroja uplynie lehota kratšia ako 24 mesiacov, a ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, lehota kratšia ako 12 mesiacov.

 

(5)
Periodická kontrola pojazdného hasiaceho prístroja sa vykoná na nainštalovanom pojazdnom hasiacom prístroji najmenej raz za 24 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota; ak ide o pojazdný hasiaci prístroj CO2, periodická kontrola sa vykoná najmenej raz za 12 mesiacov, ak v sprievodnej dokumentácii alebo v návode na použitie hasiaceho prístroja vzhľadom na vplyv prostredia, v ktorom má byť pojazdný hasiaci prístroj CO2 nainštalovaný, nie je určená kratšia lehota.
 
(6)
O vykonaní kontroly hasiaceho prístroja podľa odsekov 3 až 5 a o jej výsledku vydá fyzická osoba s osobitným oprávnením potvrdenie a na vonkajšej strane tlakovej nádoby hasiaceho prístroja umiestni štítok o vykonaní kontroly hasiaceho prístroja. Umiestnený štítok nesmie znižovať viditeľnosť údajov o tlakovej nádobe hasiaceho prístroja, samostatnej tlakovej patróne na výtlačný plyn, nádobe na výtlačný plyn a o popisnom označení hasiaceho prístroja.

 

  

Čo sa kontroluje

 

Príloha č. 7
k vyhláške č. 347/2022 Z. z.


OBSAH KONTROLY HASIACEHO PRÍSTROJA


1. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu
umiestneného priamo v tlakovej nádobe prenosného hasiaceho prístroja zahŕňa:


1.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
1.2. kontrolu kompletnosti,
1.3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom hasiaceho prístroja,
1.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
1.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
1.6. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
1.7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
1.8. umiestnenie plomby,
1.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
1.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


2. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorý nie je pod stálym tlakom
výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:


2.1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
2.2. kontrolu kompletnosti,
2.3. posúdenie kvality hasiacej látky,
2.4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
2.5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
2.6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
2.7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
2.8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
2.9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
2.10. kontrolu ovládacej armatúry,
2.11. kontrolu čistoty filtra,
2.12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
2.13. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
2.14. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
2.15. umiestnenie plomby,
2.16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o
vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
2.17. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


3. Kontrola prenosného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:


3.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
3.2. kontrolu kompletnosti,
3.3. kontrolu hmotnosti prístroja,
3.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
3.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
3.6. kontrolu upevnenia vešiaka na zvislej konštrukcii,
3.7. kontrolu uchytenia hasiaceho prístroja vo vešiaku,
3.8. umiestnenie plomby,
3.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly prenosného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly prenosného hasiaceho prístroja,
3.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


4. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou pod stálym tlakom výtlačného plynu
umiestneného priamo v tlakovej nádobe pojazdného hasiaceho prístroja zahŕňa:


4.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
4.2. kontrolu kompletnosti,
4.3. meranie tlaku kontrolným prístrojom a porovnanie zistenej hodnoty s údajom na manometri hasiaceho
prístroja alebo s údajom o prevádzkovom tlaku ustanovenom výrobcom,
4.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
4.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
4.6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
4.7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
4.8. umiestnenie plomby,
4.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
4.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


5. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja s hasiacou látkou, ktorá nie je pod stálym tlakom
výtlačného plynu, s výtlačným plynom umiestneným v samostatnej tlakovej patróne zahŕňa:


5.1. optické posúdenie vonkajšieho a vnútorného povrchu tlakovej nádoby,
5.2. kontrolu kompletnosti,
5.3. posúdenie kvality hasiacej látky,
5.4. kontrolu neporušenosti a hmotnosti tlakovej patróny,
5.5. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
5.6. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
5.7. kontrolu bezpečnostného zariadenia brániaceho nežiaducemu spusteniu,
5.8. kontrolu bezpečnostného zariadenia proti pretlaku,
5.9. kontrolu spúšťacieho mechanizmu,
5.10. kontrolu ovládacej armatúry,
5.11. kontrolu čistoty filtra,
5.12. kontrolu neporušenosti a priechodnosti stúpacej rúrky,
5.13. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
5.14. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu platnosti kontroly technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
5.15. umiestnenie plomby,
5.16. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o
vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
5.17. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.


6. Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja CO2 zahŕňa:


6.1. optické posúdenie vonkajšieho povrchu tlakovej nádoby,
6.2. kontrolu kompletnosti,
6.3. kontrolu hmotnosti prístroja,
6.4. kontrolu neporušenosti a priechodnosti hadice,
6.5. kontrolu neporušenosti, priechodnosti a funkčnosti prúdnice,
6.6. kontrolu kompletnosti ručného vozíka,
6.7. kontrolu kompletnosti prípojného vozidla a kontrolu vykonania platnosti technického stavu vozidla na
stanici technickej kontroly,
6.8. umiestnenie plomby,
6.9. pripevnenie štítku o vykonaní kontroly pojazdného hasiaceho prístroja a vydanie potvrdenia o vykonaní
kontroly pojazdného hasiaceho prístroja,
6.10. kontrolu platnosti tlakovej skúšky.

 

Kliknutím sa vám otvorí nové okno Certifikát overenia váhy

 

Štítok a potvrdenie o kontrole a plnení HP

 

Ako má vyzerať potvrdenie o vykonaní opravy a plnenia, a potvrdenie o vykonaní kontroly si môžete pozriet v priloženom pdf súbore. Je to časť vyhlášky č. 347/2022 Z.z. prílohy 2,3,4,5

potvrdenie kontrola HP

štítok kontrola HP

potvrdenie oprava a plnenie HP

štítok op. a plnenie HP

 

Kliknutím na odkaz sa vám zobrazí certifikát váhy.