Revízie tl. nádob a hasiacich

Úvod Revízie tl. nádob a hasiacich

 

Revízie tlakových nádob, hasiacich prístrojov a poistných ventilov

 

PRI ZAKÚPENÍ HASIACEHO PRÍSTROJA AUTOMATICKY ZÍSKATE ZA 1 € AJ 1. KONTROLU HAS. PRÍSTROJA. ZÁROVEŇ ZABEZPEČUJEME ZARUČNÝ AJ POZÁRUČNÝ SERVIS.  

 

Na tejto stránke sa budem postupne venovať postupom pri revíziach a skúškach, s odkazmi na rôzne zákony, vyhlášky a normy. Stabilným nádobám sa asi okrem iných, najviac venuje norma STN 69 0010.

 

Na túto činnosť som po školeniach získal aj osvedčenie z Technickej inšpekcie.

Číslo oprávnenia OPO - 000001-06 evidenčné číslo 0076//3/2023

 

 Výpis z vyhlášky 508/2009, ideálne je naštudovať si ju celú odkaz kliknutim tu

 

508 V Y H L Á ŠK A

 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

z 9. júla 2009,

 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 

§ 4

 Rozdelenie technických zariadení

 

(1) Druhy technických zariadení sa rozdeľujú podľa miery ohrozenia do skupiny A, skupiny B alebo skupiny C. V skupine A sú technické zariadenia s vysokou mierou ohrozenia, v skupine B sú technické zariadenia s vyššou mierou ohrozenia a v skupine C sú technické zariadenia s nižšou mierou ohrozenia. Rozdelenie technických zariadení je uvedené v prílohe č. 1.

 

(2) Technické zariadenia skupiny A a technické zariadenia skupiny B sa považujú za vyhradené technické zariadenia

 

§ 9

 Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia

 

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia kontroluje

 

a) typovou skúškou, úradnou skúškou a opakovanou úradnou skúškou oprávnená právnická osoba,

 

b) skúškami u výrobcu technického zariadenia výrobcom určená osoba alebo revízny technik,

 

c) odbornou prehliadkou a odbornou skúškou revízny technik,

 

d) revíziou elektrického ručného náradia počas používania a revíziou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24 alebo prevádzkovateľom určená poučená osoba pod dohľadom osoby s odbornou spôsobilosťou podľa § 22 až 24,

 

e) kontrolou elektrického ručného náradia počas používania a kontrolou elektrického spotrebiča počas používania prevádzkovateľom určená osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 20 až 24,

 

f) inými prehliadkami a skúškami osoba na opravu podľa § 18 ods. 1, osoba určená prevádzkovateľom podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek, a ak to nevyplýva z bezpečnostnotechnických požiadaviek, osoba určená prevádzkovateľom podľa sprievodnej technickej dokumentácie.

 

(2) Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia sa vykonáva podľa príloh č. 5 až 10, bezpečnostnotechnických požiadaviek a sprievodnej technickej dokumentácie

 

a) počas výroby alebo montáže a po ich dokončení,

 

b) po inštalovaní na mieste budúcej prevádzky pred prvým uvedením do prevádzky a po inštalovaní na inom mieste7) s výnimkou technického zariadenia prenosného, prevozného alebo určeného na prepravu,

 

c) pred opätovným uvedením do prevádzky

 

1. po odstavení dlhšom ako jeden rok,

 

2. po demontáži a opätovnej montáži, ktorou môže byť ovplyvnený stav bezpečnosti,

 

3. po rekonštrukcii a oprave; po oprave technického zariadenia elektrického, ak bola potrebná zmena istenia,

 

4. ak jeho používanie bolo zakázané inšpektorom práce,

 

d) počas prevádzky podľa prevádzkových podmienok na základe posúdenia rizika, najmenej v ustanovených lehotách.

 

(3) Pred začatím kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia prevádzkovateľ po dohode s dodávateľom pripraví technické zariadenie na vykonanie kontroly a podľa potreby zabezpečí nevyhnutné ochranné opatrenia, najmä odpojenie od prívodu energie, meranie, odplynenie, dýchacie prístroje, oživovaciu techniku, obmedzenie počtu prítomných osôb.

 

(4) Osoba, ktorá vykonala kontrolu stavu bezpečnosti technického zariadenia podľa odseku 1, vyhotoví o výsledku kontroly doklad, ktorý odovzdá výrobcovi alebo prevádzkovateľovi. Doklad o výsledku kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia sa priloží k technickej dokumentácii technického zariadenia.

 

§ 10 Typová skúška

 

(1) Vyhradené technické zariadenie, pri ktorom sa predpokladá sériová výroba desiatich a viacerých kusov rovnakého vyhotovenia, sa podrobí typovej skúške, ktorou sa overuje, či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii. Ak sa typovou skúškou preukáže zhoda vyhradeného technického zariadenia s konštrukčnou dokumentáciou typu, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona osvedčenie o typovej skúške.


(2) Na vyhradenom technickom zariadení, na ktoré bolo vydané osvedčenie o typovej skúške, možno vykonať zmeny po ich posúdení oprávnenou právnickou osobou.

§ 11 

Kontrola stavu bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu

 

(1) Stav bezpečnosti technického zariadenia u výrobcu sa kontroluje skúškami podľa príloh č. 5, 6 a 9.

 

(2) O výsledku vykonanej skúšky sa vyhotoví písomný záznam, ktorý obsahuje meno, priezvisko a podpis výrobcom určenej osoby alebo revízneho technika a dátum vykonania skúšky.

 

§ 12

Úradná skúška a opakovaná úradná skúška

 

(1) Úradná skúška sa vykoná pred uvedením technického zariadenia do prevádzky na vyhradenom technickom zariadení skupiny A a na vyhradenom technickom zariadení plynovom uvedenom v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén a písm. g) po ukončení inštalácie na mieste budúcej prevádzky a po ukončení rekonštrukcie, a ak ide o vyhradené technické zariadenie tlakové skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové skupiny A, aj po ukončení opravy tlakového celku zváraním. Úradnou skúškou sa overuje, či vyhradené technické zariadenie podľa prvej vety, ktoré nebolo uvedené do prevádzky podľa osobitného predpisu,8) je spôsobilé na bezpečnú prevádzku vrátane jeho bezpečnej obsluhy, a či zodpovedá konštrukčnej dokumentácii, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácii.

 

(2) Opakovanou úradnou skúškou vykonávanou v pravidelných lehotách sa overuje, či vyhradené technické zariadenie skupiny A a vyhradené technické zariadenie plynové uvedené v prílohe č. 1 IV. časti skupine B písm. a) až c) s médiom acetylén spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku a či je obsluhované bezpečným spôsobom. Opakovaná úradná skúška sa vykonáva

 

a) v lehotách podľa príloh č. 5, 7 a 10,

 

b) najneskôr po každých desiatich rokoch prevádzky technického zariadenia elektrického,

 

c) pred opätovným uvedením technického zariadenia do prevádzky podľa § 9 ods. 2 písm. c).

 

(3) Úradná skúška a opakovaná úradná skúška sa vykonáva na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v dohodnutom termíne.

 

(4) Ak vyhradené technické zariadenie spĺňa podmienky úradnej skúšky podľa odseku 1 alebo opakovanej úradnej skúšky podľa odseku 2, oprávnená právnická osoba vydá podľa § 14 ods. 1 písm. b) zákona do 30 dní po ukončení úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky osvedčenie o úradnej skúške alebo osvedčenie o opakovanej úradnej skúške a výsledok úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky potvrdí v sprievodnej technickej dokumentácii.

 

§ 13 

Odborná prehliadka a odborná skúška

 

(1) Odbornou prehliadkou a odbornou skúškou sa kontroluje stav bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia po ukončení výroby, montáže, inštalácie na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie a opravy a počas jeho prevádzky. Odborná prehliadka a odborná skúška sa vykonáva v rozsahu a v lehotách podľa príloh č. 5 až 10 a podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek.

 

(2) Odbornú prehliadku a odbornú skúšku nahrádza úradná skúška alebo opakovaná úradná skúška, ktorá bola vykonaná v rovnakej lehote. Dňom vykonania úradnej skúšky alebo opakovanejúradnej skúšky začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok.


§ 16

Revízny technik

 

(1) Revízny technik je fyzická osoba, ktorá má odborné vzdelanie a odbornú prax uvedené v prílohe č. 11 a ktorá v rozsahu vydaného osvedčenia môže

 

a) vykonávať odbornú prehliadku a odbornú skúšku podľa vypracovaného pracovného postupu a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

 

b) zaškoľovať osobu na obsluhu vyhradeného technického zariadenia určeného bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v § 17 ods. 1, osobu na viazanie bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích uvedených v § 17 ods. 2 druhej

vete a osobu na opravu vyhradeného technického zariadenia, ktoré nie je uvedené v § 18 ods. 1; rozsah teoretickej časti a praktickej časti zaškoľovania určujú bezpečnostnotechnické požiadavky,

 

c) overovať odborné vedomosti osoby na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, osoby na viazanie bremien a osoby na opravu vyhradeného technického zariadenia podľa § 15 ods. 7 a vyhotovovať o tom písomný doklad.

 

(2) O výsledku odbornej prehliadky a odbornej skúšky sa vyhotoví správa, ktorá obsahuje

 

a) názov a sídlo prevádzkovateľa s označením prevádzky a jej miesta, v ktorej bola odborná prehliadka a odborná skúška vykonaná,

 

b) dátum vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky, meno a priezvisko revízneho technika, rozsah a evidenčné číslo jeho osvedčenia,

 

c) druh odbornej prehliadky a odbornej skúšky,


d) jednoznačné označenie, druh a technické parametre kontrolovaného vyhradeného technického zariadenia,

 

e) údaje o vykonanom meraní a vyskúšaní vyhradeného technického zariadenia vrátane výrobného čísla alebo evidenčného čísla použitého meracieho prístroja,9)

 

f) údaje o tom, či a ako boli odstránené nedostatky zistené pri predchádzajúcej odbornej prehliadke a odbornej skúške technického zariadenia,

g) zistené nedostatky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ich závažnosť z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky a obsluhy vyhradeného technického zariadenia,

 

h) celkové zhodnotenie technického zariadenia s uvedením, či je z hľadiska bezpečnosti spôsobilé ďalšej prevádzky,

 

i) návrh opatrení na odstránenie zistených nedostatkov so zreteľom na ich závažnosť a návrh na odstavenie zariadenia z prevádzky, ak zariadenie bezprostredne ohrozuje život a zdravie,

 

j) meno, priezvisko a podpis revízneho technika,

 

k) názov a číslo oprávnenia zamestnávateľa, ak odbornú prehliadku a odbornú skúšku vykonal zamestnávateľ.

 

(3) Ustanovenie odseku 1 písm. b) a c) sa nevzťahuje na revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických podľa § 24.


§ 18 

Oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného technického zariadenia

 

(1) Opravovať a rekonštruovať vyhradené technické zariadenie a montovať vyhradené technické zariadenie do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, riadiť práce pri tejto oprave, rekonštrukcii alebo montáži a vykonať po ukončení opravy prehliadku a skúšku opravovanej časti vyhradeného technického zariadenia uskutočnenej výmenou opotrebovaných častí za nové s výnimkou zásahu do bezpečnostných zariadení a s výnimkou ustanovenou bezpečnostnotechnickými požiadavkami môže len osoba na opravu, ktorá má platné osvedčenie, ak ide o 

a) parný a kvapalinový kotol I. až V. triedy,

 

b) potrubné vedenie uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e),

 

c) osobný a nákladný výťah s povolenou dopravou osôb skupiny A,

 

d) technické zariadenie plynové skupiny A.

 

(2) Vyhradené technické zariadenie, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky osoba na opravu, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na vyhradené technické zariadenie elektrické.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PODĽA MIERY OHROZENIA I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

 

A. Technické zariadenia tlakové skupiny A podľa druhu sú:

 

a) vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku11) 0,05 MPa

 

1. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),

 

2. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),

 

3. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),

 

4. parný kotol s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinový kotol s tepelným výkonom do 5,8 MW (IV. trieda),

 

b) tlaková nádoba stabilná, ktorá

 

1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

 

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;

 

Objem technického zariadenia tlakového je určený veľkosťou priestoru vymedzeného stenami namáhanými vnútorným alebo vonkajším tlakom pracovnej látky, pričom objem zabudovaných technických zariadení, výmurovky alebo výplne sa neodpočítava; Technické zariadenie tlakové s viacerými priestormi sa do skupiny zaradí podľa priestoru, ktorého parametre patria do najvyššej skupiny,

 

c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad cisterna,

 

d) tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,

 

e) potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000).

 

B. Technické zariadenia tlakové skupiny B podľa druhu sú:

 

a) vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda),

 

b) tlaková nádoba stabilná s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,05 MPa, ktorá obsahuje

 

1. nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50); Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

 

2. nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25),

 

c) tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 oC, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 oC majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, s objemom nad 1 liter, ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50), napríklad sud a fľaša,

 

d) tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2,

 

e) potrubné vedenie

 

1. na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší,

 

2. s pracovnou látkou vodná para alebo horúca voda, ktorého súčin najväčšieho pracovného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti,

 

f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré

 

1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,

 

2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

 

3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

 

4. je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odluhovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

 

C. Technické zariadenia tlakové skupiny C sú:

 

Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.

 

OBSAH KONŠTRUKČNEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

 

A. Konštrukčná dokumentácia obsahuje

 

a) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

b) charakteristiku technického zariadenia vrátane rozdelenia do skupín podľa druhu podľa § 4 a prílohy č. 1,

c) všeobecný popis technického zariadenia, jeho funkciu a základné technické parametre podľa prílohy č. 4 písm. g),

d) celkový výkres technického zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, najmä schémy elektrického zapojenia, hydraulických alebo pneumatických rozvodov, ako aj príslušné popisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky technického zariadenia vrátane  

príslušných údajov a parametrov prístrojov, vedení, potrubí, meracích, regulačných a zabezpečovacích prvkov,

e) výkresy hlavných celkov technického zariadenia doplnené výpočtami dôležitých konštrukčných častí a mechanizmov, výsledkami skúšok, certifikátmi, ktoré sú potrebné na overenie zhody zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

f) dokumentáciu o posúdení rizík vrátane zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ktoré platia pre technické zariadenie, popisu použitých ochranných opatrení na vylúčenie označených nebezpečenstiev alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenia neodstrániteľných rizík súvisiacich s technickým zariadením,

g) zoznam predpisov, technických noriem a iných technických špecifikácií uvádzajúcich základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci týkajúcich sa technického zariadenia a podľa potreby s výpisom odlišností a popisom spôsobu riešenia z hľadiska zaistenia bezpečnosti technického zariadenia,

h) návod na použitie technického zariadenia vrátane zásad na vykonávanie skúšok technického zariadenia a kritérií ich úspešnosti,

i) prípadné technické správy s výsledkami skúšok, ktoré vykonal výrobca alebo výrobcom určená osoba,

j) podľa potreby aj kópie ES vyhlásení o zhode pre zariadenia alebo iné výrobky začleňované do technického zariadenia.

 

B. Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technického zariadenia tlakového a vyhradeného technického zariadenia plynového obsahuje okrem požiadaviek uvedených v bode A aj

 

a) názov pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastnosti,

b) výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí v mierke spolu s údajmi potrebnými na pevnostný výpočet,

c) pevnostné výpočty a ďalšie výpočty konštrukčných častí a bezpečnostného príslušenstva podľa bezpečnostnotechnických požiadaviek,

d) náčrt zapojenia technického zariadenia z hľadiska parametrov vstupov a výstupov pracovnej látky vo všetkých priestoroch, ak je to pre úplnosť údajov potrebné.

 

OBSAH SPRIEVODNEJ TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIE VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

 

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

 

a) údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení najmenej v rozsahu prílohy č. 4 a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,

 

b) pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú

1. prípustný spôsob používania, 

2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,

3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,

4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,

5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,

6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,

7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,

 

c) preberacie dokumenty, a to

1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,

3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,

4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,

5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,

6. atesty, certifikáty a iné.


EVIDENCIA VYHRADENÉHO TECHNICKÉHO ZARIADENIA

 

Evidencia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

 

a) názov vyhradeného technického zariadenia,

b) typové označenie,

c) meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,

d) výrobné číslo,

e) rok výroby,

f) umiestnenie,

g) základné technické parametre, ktoré sú

 

1. pre tlakovú nádobu

a. najvyšší pracovný tlak,

b. skúšobný tlak,

c. najvyššia a najnižšia pracovná teplota,

d. vnútorný objem,

e. základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,


Príloha č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.


PREHLIADKY A SKÚŠKY TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH

 

Technické

 

 zariadenie

 

 tlakové

Výroba*)

Uvedenie

 

 do prevádzky1)

Prevádzka

Skupina/ druh

Odborné

 

 stanovisko

 

 k dokumentácii

Typová výroba

Kusová výroba

Úradná

 

 skúška

Opakovaná

 

 úradná

 

 skúška2)

Skúška

 

 po oprave3)

Odborná prehliadka a odborná skúška

Typová

 

 skúška

Skúška

 

 ďalších

 

 kusov

Stavebná a prvá

 

 tlaková skúška

Prvá vonkajšia

 

 prehliadka

Opakovaná

 

 vonkajšia

 

 prehliadka

Vnútorná

 

 prehliadka2)

Tlaková

 

 skúška2)

A

a

OPO

OPO

OV

OPO

OPO

OPO/6r

OPO

X

RT/6m

RT/1r9)

RT/6r

b

OPO

OPO

OV

OPO

OPO

OPO/10r

OPO

X

RT/1r

RT/5r

RT/10r

c

OPO

OPO

OV

OPO

X

X4)

X

X

O5)

X

X

d

OPO

OPO

OV

OPO

X

X

RT

RT

O5)

RT6)

RT6)

e

OPO

X

X

OPO

OPO

X

OPO

RT

RT/1r

X

X

B

a

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

RT/1r

RT/1r9)

RT/10r

b

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

RT/1r

RT/5r3)

RT/10r3)

c

OPO

OPO

OV

RT

X

X4)

X

X

O5)

X

X

d

OPO

OPO

OV

RT

X

X

RT

RT

O5)

RT6)

RT6)

e1

OPO

X

X

OPO

X

X

RT

RT

RT/1r

X

X

e2

OPO

X

X

OPO

X

X

RT

RT

O/1r

X

X

f

OPO

OPO

OV

RT

7)

7)

RT

7)

7)

X

X

C

 

X

X

X

X

X

X

O, TPV

TPV

TPV

TPV

TPV


Vysvetlivky:

*) Nevzťahuje sa na technické zariadenie podľa § 2 ods. 2.

1) Na mieste budúcej prevádzky.

2) Vnútornú prehliadku a tlakovú skúšku možno nahradiť inými rovnocennými skúškami podľa príslušných predpisov a slovenských technických noriem.

3) Po každom zásahu do tlakového celku, ktorého výsledkom je nerozoberateľný spoj.

4) Kontrola podľa zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) Pred každým naplnením nádoby.

6) Lehoty závisia od použitého hnacieho plynu.

7) Spolu s technickým zariadením tlakovým, na ktorom je namontované.

9) Pri nepretržitej prevádzke technologického zariadenia, ktorého súčasťou je tlakové zariadenie, v lehote najbližšej plánovanej odstávky, najneskôr raz za tri roky, ak vnútornú prehliadku tlakového zariadenia nemožno vykonať bez prerušenia nepretržitej prevádzky tohto zariadenia, ak sa opakovaná vonkajšia prehliadka vykonáva najmenej raz za tri mesiace a podľa posúdenia rizika je prevádzka tlakového zariadenia bezpečná.

 

OPO – oprávnená právnická osoba

RT – revízny technik

O – prevádzkovateľom určená osoba

OV – výrobcom určená osoba

X – nevyžaduje sa

TPV – technické podmienky výrobcu (dodávateľa)

r – roky

m – mesiace


 

3.1  STN 69 0010  Tlakové nádoby stabilné


Členenie normy STN 69 0010

 

            Norma STN  69 0010 pre tlakové nádoby stabilné sa člení na nasledujúce ucelené časti:

-    1.1       :    Základná časť. Všeobecné ustanovenia a názvoslovie                                  

-    2.1       :    Kategorizácia nádob

-    3.1       :    Materiál

-    4.1       :    Výpočet pevnosti. Úvodná časť

-    4.2       :    Výpočet pevnosti. Všeobecná časť pre nádoby z ocele                                   

-    4.3       :    Výpočet pevnosti. Všeobecná časť pre nádoby z farebných kovov

-    4.4       :    Výpočet pevnosti. Všeobecná časť pre nádoby z liatiny                                

-    4.5       :    Výpočet pevnosti. Valcové časti nádob

-    4.6       :    Výpočet pevnosti. Kuželové časti nádob

-    4.7       :    Výpočet pevnosti. Klenuté dná nádob

-    4.8       :    Výpočet pevnosti. Guľové plášte

-    4.9       :    Výpočet pevnosti. Rovné nevystužené kruhové dná a veká

-    4.10     :    Výpočet pevnosti. Rovné vystužené kruhové dná a veká

-    4.11     :    Výpočet pevnosti. Rovné obdĺžnikové a eliptické dná a veká

-    4.12     :    Výpočet pevnosti. Vystužovanie otvorov

-    4.13     :    Výpočet pevnosti. Rúrkové výmeníky tepla

-    4.14     :    Výpočet pevnosti. Sférické dná a veká bez lemu

-    4.15     :    Výpočet pevnosti. Vrchlíkové dno a delený zámok plávajúcej hlavy

-    4.16     :    Výpočet pevnosti. Komory vzduchových chladičov

-    4.17     :    Výpočet pevnosti. Duplikátorové plášte

-    4.18     :    Výpočet pevnosti. Prírubové spoje

-    4.19     :    Výpočet pevnosti. Vlnové kompenzátory

-    4.20     :    Výpočet pevnosti. Nízkocyklová únava častí nádob

-    4.21     :    Výpočet pevnosti. Oporné uzly nádob

-    4.22     :    Výpočet pevnosti. Namáhanie vysokých zvislých nádob od vetra

                     a seiz­mických účinkov

-    4.23     :    Výpočet pevnosti. Nosné časti vysokých zvislých nádob

-    4.24     :    Výpočet pevnosti. Jednotná úprava výpočtu pevnosti pre pasport tlakovej nádoby vykonanom na počítači

-    4.25     :    Výpočet pevnosti. Vysokotlaké nádoby

-    4.26     :    Výpočet pevnosti. Závesné čapy

-    4.27     :    Výpočet pevnosti. Určenie dovoleného pretlaku meraním pri tlakovaní

-    5.1       :    Konštrukcia. Základné požiadavky

-    5.2       :    Konštrukcia. Výstroj tlakových nádob

-    5.3       :    Konštrukcia. Požiadavky na značenie

-    6.1       :    Výroba. Základné požiadavky na výrobu

-    6.2       :    Výroba. Zváranie

-    6.3       :    Výroba. Súčiniteľ hodnoty zvarového spoja

-    6.4       :    Výroba. Kontrola zvarových spojov

-    7.1       :    Skúšanie a dokumentácia. Tlaková a stavebná skúška

-    7.2       :    Skúšanie a dokumentácia. Pasport tlakovej nádoby

-    8.1       :    Nádoby pre teploty pod 0 °C. Tlakové nádoby stabilné pracujúce

                     pri teplote pod 0 °C

-    9.1       :    Konzervácia a nátery. Základné požiadavky

-    10.1     :    Smaltované nádoby. Základné požiadavky

-    11        :    Vysokotlaké nádoby

-    12        :    Guľové uskladňovacie nádoby

 

Pre konštrukciu beztlakových nádob stabilných, t. j. nádob kategórie 5 platí norma STN 69 005.


 

 

Literatúra:


V odkazoch nižšie si môžete pozrieť časť skenov z literatúry


Základný kurz revíznych technikov (1987)

 

 

Učený text revíznych technikov (1989) - výpočet TN

 

 

Zborník revíznych technikov tlakových (1991)