Dokumentácia požiarnej ochrany

Úvod Technik PODokumentácia PO

 

V zákon 314/2001 Z. z. sa uvádza:

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov

  § 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak
tento zákon neustanovuje inak,

   f) vypracúvať, viesť a udržiavať dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným
stavom a potrebou riešenia protipožiarnej bezpečnosti objektov a priestorov; druhy
dokumentácie, jej obsah, účel, spôsob a potrebu jej vypracovania a uloženia a lehoty jej
kontroly ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

Dokumentácia ochrany pred požiarmi

 Vyhláška 121/2002 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky

 

  § 24


   (1) Dokumentáciu ochrany pred požiarmi tvorí
a) požiarna identifikačná karta,
b) požiarny poriadok pracoviska,
c) požiarne poplachové smernice,
d) požiarny evakuačný plán,
e) požiarna kniha,
f) analýza nebezpečenstva vzniku požiaru,

g) doklady o kontrole požiarnych zariadení podľa osobitného predpisu, (6k*)
h) údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o
vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi,
i) dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi,
j) dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok, 
k) dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky,
l) riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby,
m) ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis.
   (2) Dokumentácia ochrany pred požiarmi pre bytové domy sa vypracúva v rozsahu podľa odseku
1 písm. g) až m).

   (3) Dokumentácia ochrany pred požiarmi sa vedie v písomnej forme.

  

   § 25
Požiarna identifikačná karta


   (1) Požiarna identifikačná karta sa vypracúva pre každú právnickú osobu alebo fyzickú
osobu-podnikateľa; ak sa člení na organizačné zložky podniku alebo prevádzkarne, vypracúva sa
pre každú z nich.
   (2) Požiarna identifikačná karta obsahuje
a) obchodné meno právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, identifikačné číslo
organizácie IČO, sídlo, meno a priezvisko štatutárneho orgánu právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa,
b) názov a sídlo organizačnej zložky podniku alebo prevádzkarne právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa, pre ktorú je požiarna identifikačná karta spracovaná, vrátane uvedenia
osoby zodpovednej za ochranu pred požiarmi v nej,
c) spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,
d) zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru s uvedením
názvu objektu a vzťahu k objektu (vlastník, nájomca).
   (3) Požiarnu identifikačnú kartu vypracuje technik požiarnej ochrany a ukladá sa u právnickej
osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa, v organizačnej zložke podniku alebo v prevádzkarni, pre
ktorú je vypracovaná.
   (4) Vzor požiarnej identifikačnej karty je uvedený v prílohe č. 12.

 

   § 26
Požiarny poriadok pracoviska

 

   (1) Požiarny poriadok pracoviska sa vypracúva pre pracoviská s miestami so zvýšeným
nebezpečenstvom vzniku požiaru.
   (2) Požiarny poriadok pracoviska obsahuje
a) stručný opis technologického postupu a charakteristiku nebezpečenstva vzniku požiaru na
pracovisku,
b) požiarnotechnické charakteristiky spracúvaných, používaných a skladovaných surovín a
materiálov a ich najvyššie prípustné množstvá na pracovisku,

c) požiadavky na pracovisko na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
d) zoznam miest a zariadení alebo ich častí so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo
výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru,
e) osobitné povinnosti zamestnancov.
   (3) Požiarny poriadok pracoviska vypracúva technik požiarnej ochrany v spolupráci so
zodpovedným vedúcim príslušného pracoviska.
   (4) Požiarny poriadok pracoviska sa umiestňuje na pracovisku tak, aby bol viditeľný a trvalo
prístupný všetkým zamestnancom. V prílohe požiarneho poriadku pracoviska je uvedený aktuálny
zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh.

 

   § 27
Požiarne poplachové smernice


   (1) Požiarne poplachové smernice vymedzujú povinnosti zamestnancov v prípade vzniku požiaru.
   (2) Požiarne poplachové smernice obsahujú
a) povinnosti zamestnanca, ktorý spozoruje požiar, spôsob a miesto ohlásenia požiaru,
b) spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu pre zamestnancov a hasičskú jednotku právnickej
osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,
c) povinnosti zamestnancov pri vyhlásení požiarneho poplachu, najmä pokyny o tom, v ktorých
prípadoch majú zostať na svojich pracoviskách a v ktorých prípadoch ich majú opustiť,
prípadne akým spôsobom majú prispieť k zdolávaniu požiaru,
d) miesto a číslo telefónu ohlasovne požiarov a hasičskej jednotky, číslo telefónu pohotovostnej
služby elektrárne, ktorá dodáva elektrinu, plynárne, ktorá dodáva plyn a vodárne, ktorá dodáva
vodu do objektu a čísla liniek tiesňového volania.
   (3) Požiarne poplachové smernice vypracúva technik požiarnej ochrany; ak je v právnickej osobe
alebo fyzickej osobe-podnikateľovi zriadená hasičská jednotka, spolupracuje s veliteľom tejto
jednotky.
   (4) V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník
objektu zabezpečí vypracovanie požiarnych poplachových smerníc pre celý objekt.
   (5) Požiarne poplachové smernice sa umiestňujú na vhodných miestach objektov právnickej
osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa tak, aby boli čitateľné, viditeľné a trvalo prístupné všetkým
osobám.

 

   § 28
Požiarny evakuačný plán

 

   (1) Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a zvierat z objektov
zasiahnutých alebo ohrozených požiarom.
   (2) Požiarny evakuačný plán tvorí
a) textová časť, ktorá obsahuje
1. určenie zamestnancov, ktorí budú riadiť evakuáciu a miesto, z ktorého ju budú riadiť,
2. určenie zamestnancov a prostriedkov, pomocou ktorých sa bude evakuácia vykonávať,
3. určenie spôsobu evakuácie a ciest na evakuáciu,

4. určenie miesta, kde sa evakuované osoby, prípadne zvieratá budú sústreďovať, a určenie
zodpovedného zamestnanca, ktorý vykoná kontrolu počtu evakuovaných osôb a zvierat,
5. spôsob zabezpečenia poskytnutia prvej zdravotnej pomoci postihnutým osobám,
b) grafická časť, ktorú tvoria pôdorysy jednotlivých podlaží objektu a ktoré obsahujú
1. označenie podlažia, pre ktoré je spracovaná,
2. vyznačenie smerov úniku,
3. vyznačenie umiestnenia požiarnych zariadení, najmä hasiacich prístrojov a hadicových
zariadení,
4. grafické vyznačenie presnej polohy pozorovateľa,
5. zobrazenie celého objektu alebo situačného plánu s vyznačením miesta, kde sa evakuované
osoby alebo zvieratá budú sústreďovať,
6. umiestnenie legendy použitých grafických symbolov a značiek.
   (3) Požiarny evakuačný plán vypracúva technik požiarnej ochrany. Grafická časť požiarneho
evakuačného plánu sa umiestňuje pri každom vstupe na podlažie. V stavbách, v ktorých sa
poskytujú služby na základe zmluvy o ubytovaní, sa grafická časť požiarneho evakuačného plánu
umiestňuje na viditeľnom mieste v každej ubytovacej jednotke pri vstupe na únikovú cestu.
   (4) V objekte s viacerými právnickými osobami alebo fyzickými osobami-podnikateľmi vlastník
objektu zabezpečí vypracovanie požiarneho evakuačného plánu pre celý objekt.
   (5) Účinnosť opatrení upravených v požiarnom evakuačnom pláne sa preveruje cvičným
požiarnym poplachom vo všetkých objektoch, pre ktoré je požiarny evakuačný plán vypracovaný.
   (6) Požiarny evakuačný plán je uložený v ohlasovni požiarov a na ďalšom trvalo dostupnom
mieste.
   (7) Ak sa v objekte nachádzajú požiarne nebezpečné látky, ktoré by mohli ovplyvniť evakuáciu
osôb, bezpečný prístup alebo zásah hasičských jednotiek, požiarny evakuačný plán sa vypracúva
aj na evakuáciu týchto materiálov.
   (8) Požiarny evakuačný plán možno vypracovať aj na evakuáciu iných materiálov.
   (9) Požiarny evakuačný plán sa vyhotovuje pre objekt, v ktorom nie sú jednoduché podmienky z
hľadiska evakuácie osôb a zvierat.
   (10) Objekt s jednoduchými podmienkami z hľadiska evakuácie osôb a zvierat je stavba, v ktorej
sa zdržujú len osoby znalé spôsobu evakuácie a v ktorej sa vykonáva súčasná evakuácia po
únikových cestách vedúcich priamo na voľné priestranstvo, pričom táto stavba má najviac dve
nadzemné podlažia a jedno podzemné podlažie, v ktorom nie je trvalé pracovné miesto alebo
dočasné pracovné miesto.

 

   § 29
Požiarna kniha

 

   (1) Požiarna kniha je určená na záznamy o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa ochrany
pred požiarmi, najmä o vykonaných preventívnych protipožiarnych prehliadkach, zistených
nedostatkoch a o spôsobe ich odstránenia, uskutočnení cvičných požiarnych poplachov a o
kontrole dokumentácie ochrany pred požiarmi. Záznam obsahuje dátum, označenie objektu,
zistené skutočnosti, prípadne vykonanie akcie, navrhované opatrenia a podpis vedúceho
zamestnanca organizačnej zložky, ako aj osoby, ktorá vyhotovila záznam.

   (2) Právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ vedie hlavnú požiarnu knihu. Ak sa člení na
nižšie organizačné zložky, môže v nich viesť samostatné požiarne knihy; v týchto knihách sa
vyznačí, pre ktoré objekty sú určené.
   (3) Záznamy vedie technik požiarnej ochrany v samostatných požiarnych knihách, ktoré sa
predkladajú príslušnému zodpovednému vedúcemu nižšej organizačnej zložky najmenej raz za tri
mesiace, ako aj v hlavnej požiarnej knihe. Do hlavnej požiarnej knihy sa zapisujú aj zistené
nedostatky uvedené v samostatných požiarnych knihách, ak ich odstránenie presahuje právomoc
vedúcich zamestnancov nižších organizačných zložiek.
   (4) Hlavná požiarna kniha sa predkladá štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej
osobe-podnikateľovi alebo jej zodpovednému zástupcovi bez zbytočného odkladu, ak je na
odstránenie zistených nedostatkov potrebné rozhodnutie štatutárneho orgánu právnickej osoby,
fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedného zástupcu; inak sa hlavná požiarna kniha
predkladá na kontrolu štatutárnemu orgánu právnickej osoby, fyzickej osobe-podnikateľovi alebo
jej zodpovednému zástupcovi raz za šesť mesiacov.

 

   § 31
Schvaľovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi


   (1) Požiarnu identifikačnú kartu, požiarne poriadky pracovísk, požiarne poplachové smernice a
požiarne evakuačné plány schvaľuje štatutárny orgán právnickej osoby alebo ním poverená osoba,
fyzická osoba - podnikateľ alebo ňou poverená osoba.
   (2) Dokumentácia o ochrane pred požiarmi sa ukladá na dostupnom mieste tak, aby bola v
prípade potreby k dispozícii.
   (3) Požiarnu identifikačnú kartu, analýzu nebezpečenstva vzniku požiaru, požiarne poriadky
pracovísk, požiarne poplachové smernice, požiarne evakuačné plány a zloženie protipožiarnych
hliadok kontroluje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ po každej organizačnej alebo
inej zmene. Ak táto zmena mala vplyv na obsah dokumentácie, vykoná v nej potrebné zmeny.
Kontrolu tejto dokumentácie vykonáva najmenej raz za 12 mesiacov. Právnická osoba alebo fyzická
osoba-podnikateľ po požiari vykoná kontrolu dokumentácie spracovanej pre objekty, v ktorých
požiar vznikol alebo sa šíril, a upraví ju v súlade s poznatkami získanými pri jeho zdolávaní.
   (4) Dokumentácia ochrany pred požiarmi, ktorú vyhotovil technik požiarnej ochrany, obsahuje
jeho meno, priezvisko, podpis a dátum vyhotovenia.