Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).

Prehliadky a kontroly

Úvod Technik POPrehliadky a kontroly

 

Zákon 314/2001 Z.z. 

 

§ 9

(2) Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom
technika požiarnej ochrany plnenie týchto povinností:
a) vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok

 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov

§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak
tento zákon neustanovuje inak,

a) zabezpečiť v objektoch a v priestoroch vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
a odstraňovať zistené nedostatky; obsah a lehoty preventívnych protipožiarnych prehliadok
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

g) umožniť orgánu vykonávajúcemu štátny požiarny dozor a obci vstup do objektov a priestorov
na účely vykonania kontroly plnenia povinností na úseku ochrany pred požiarmi, poskytovať
mu požadované doklady, dokumentáciu ochrany pred požiarmi a súvisiace podklady
a informácie,

h) splniť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov uložené orgánom vykonávajúcim štátny
požiarny dozor alebo obcou v nimi určených lehotách,

 

§ 6
(1) Za plnenie povinností právnickej osoby na úseku ochrany pred požiarmi zodpovedá jej
štatutárny orgán. Ak je na čele právnickej osoby kolektívny orgán, ten určí, kto zodpovedá za
plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa, zodpovedá za
ochranu pred požiarmi táto osoba alebo jej zodpovedný zástupca.
(2) Vlastník (správca) nehnuteľností, ktorý prenajíma nehnuteľnosť, je povinný zabezpečiť úlohy
ochrany pred požiarmi podľa ustanovení tohto zákona, ak sa v nájomnej zmluve nedohodne
s nájomcom o zabezpečení týchto úloh inak.

 

Vyhláška  121/2002 Z.z. 

 

§ 13a
Podmienky zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti pri prevádzkovaní technických
zariadení a zabezpečenia ich kontroly

(2) Kontrola technického zariadenia z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti je súčasťou
preventívnej protipožiarnej prehliadky podľa § 14 ods. 2 písm. h).

 

§ 14
Preventívne protipožiarne prehliadky
(1) Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú v týchto lehotách:
a) každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len
občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len
občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
b) každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna
činnosť,
c) každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej
osoby-podnikateľa, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na
nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.
(2) Obsahom preventívnej protipožiarnej prehliadky je kontrola
a) organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách,
b) porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi,
c) stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska,
d) zariadení pre protipožiarny zásah,
e) trvalej voľnosti únikových ciest,
f) výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi,
g) funkčnosti požiarnych zariadení,
h) prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení,
i) označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi. *6)
(3) Záznam o vykonaní preventívnej protipožiarnej prehliadky bytového domu obsahuje
a) označenie a adresu bytového domu,
b) dátum vykonania preventívnej protipožiarnej prehliadky,
c) zistené skutočnosti a nedostatky s uvedením opisu a miesta ich zistenia,
d) navrhované opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
e) meno, priezvisko a podpis technika požiarnej ochrany, ktorý vyhotovil záznam,
f) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá bola oboznámená s výsledkom preventívnej
protipožiarnej prehliadky.

 

Kontroly...

 

 Zákon 314/2001 Z.z.

O b e c
§ 23
(1) Obec
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru
alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
(2) Podrobnosti o obsahu a o lehotách vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

 

§ 24
(1) Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol podľa § 23 je preverovanie dodržiavania
povinností ustanovených v tomto zákone
a) v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa, v ktorých nevykonáva štátny
požiarny dozor podľa § 25 ods. 1 písm. a) a h) okresné riaditeľstvo,
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo
vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
(2) Obec vytvára na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny obce,
do ktorých zaraďuje fyzické osoby s ich súhlasom, pričom prihliada najmä na ich odborné
predpoklady. Obec ustanovuje vedúceho kontrolnej skupiny obce po prerokovaní s Dobrovoľnou
požiarnou ochranou a s inými občianskymi združeniami na úseku ochrany pred požiarmi
a zabezpečuje ich školenie.
(3) Obec upozorňuje prostredníctvom kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych
protipožiarnych kontrol fyzické osoby a príslušných zamestnancov právnickej osoby a fyzickej
osoby-podnikateľa na zistené nedostatky, požaduje ich odstránenie bez zbytočného odkladu a na
tieto účely poskytuje potrebné informácie a vysvetlenia. Nedostatky, ktoré nemožno odstrániť bez
zbytočného odkladu, kontrolné skupiny obce oznamujú obci, ktorá rozhodnutím uloží lehoty na
odstránenie nedostatkov.

 

O r g á n y v y k o n á v a j ú c e š t á t n y p o ž i a r n y d o z o r

§ 26

(1) Ministerstvo vykonáva štátny požiarny dozor
a) v ústredných orgánoch z hľadiska plnenia ich povinností podľa § 3 ods. 1 a 3,
b) posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti
a posudzovaním stavieb z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti podľa
schválenej projektovej dokumentácie v rozsahu konaní, ktoré upravuje stavebný zákon, pri
stavbách, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo viacerých krajov,
a posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené zásady
protipožiarnej bezpečnosti, alebo posudzovaním projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si
vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
c) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú upravené
zásady protipožiarnej bezpečnosti, alebo stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného
hospodárskeho alebo spoločenského významu,
d) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania
protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, pre ktoré nie sú
upravené zásady protipožiarnej bezpečnosti,
e) posudzovaním výrobkov uvádzaných na trh z hľadiska ich protipožiarnej bezpečnosti, ktoré nie
sú určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov, *6) ak si posúdenie
takéhoto výrobku vyhradí,
f) zisťovaním príčin vzniku požiarov v obzvlášť závažných prípadoch,
g) dohľadom nad určenými výrobkami uvádzanými na trh z hľadiska ich protipožiarnej
bezpečnosti podľa osobitných predpisov.*6)
(2) Ak ministerstvo pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru zistí, že výrobok uvádzaný na trh
má z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti závažné nedostatky v určitých vlastnostiach, môže
požiadať výrobcu alebo distribútora,*8a) aby na svoje náklady predložil výrobok v nevyhnutne
potrebnom množstve a s požadovanou dokumentáciou akreditovanej osobe na overenie týchto
vlastností.
(3) Ak posudzovaný výrobok nevyhovuje požadovaným vlastnostiam, ministerstvo rozhodnutím
zakáže jeho výrobu, uvedenie na trh alebo dovoz, alebo uloží vykonanie iných opatrení.


§ 27
Krajské riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor
a) posudzovaním dokumentácie stavieb v rámci územného a stavebného konania z hľadiska ich
protipožiarnej bezpečnosti, ktoré sa majú uskutočniť v územných obvodoch dvoch alebo
viacerých okresných riaditeľstiev alebo ktoré si vyhradí z hľadiska osobitného hospodárskeho
alebo spoločenského významu,
b) posudzovaním stavieb v kolaudačnom konaní z hľadiska splnenia požiadaviek protipožiarnej
bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí z hľadiska
osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
c) vykonávaním kontrol stavieb v priebehu ich uskutočňovania z hľadiska dodržiavania
protipožiarnej bezpečnosti podľa schválenej projektovej dokumentácie stavieb, ktoré si vyhradí
z hľadiska osobitného hospodárskeho alebo spoločenského významu,
d) protipožiarnou kontrolou dodržiavania povinností právnickej osoby alebo fyzickej osoby –
podnikateľa, ktorú si vyhradí,

e) zisťovaním príčin vzniku požiarov v závažných prípadoch,
f) kontrolou pripravenosti a akcieschopnosti závodného hasičského útvaru a jeho
materiálno-technického vybavenia u právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa,
g) vykonávaním dohľadu nad určenými výrobkami uvádzanými na trh podľa osobitných predpisov. *6)

 

§ 28
Okresné riaditeľstvo vykonáva štátny požiarny dozor v rozsahu podľa § 25 ods. 1, ak tento dozor
nepatrí do pôsobnosti ministerstva alebo krajského riaditeľstva.

 

§ 29
Hlavný štátny požiarny dozor
(1) Ministerstvo vo vzťahu ku krajskému riaditeľstvu, k okresnému riaditeľstvu, Hasičskému
a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a k obci vykonáva hlavný
štátny požiarny dozor. Pri vykonávaní tohto dozoru zisťuje, ako krajské riaditeľstvo, okresné
riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy plní
úlohy štátneho požiarneho dozoru a ako obec plní úlohy zvereného výkonu štátnej správy na
úseku ochrany pred požiarmi; pritom je oprávnené vykonať kontrolu u ktorejkoľvek právnickej
osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo v obci.
(2) Krajské riaditeľstvo dozerá, ako okresné riaditeľstvo a Hasičský a záchranný útvar hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy plnia úlohy pri vykonávaní štátneho požiarneho dozoru
a ako obec plní úlohy zvereného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi; pritom je
oprávnené vykonať kontrolu u ktorejkoľvek právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo
v obci vo svojom územnom obvode.