Školenie PO

Úvod Technik POŠkolenie PO

 

Školenie zamestnancov by sme mohli rozdeliť do 4 skupín:


   - školenie pre vedúcich a ostatných zamestnancov, (1x za 24 mesiacov)

   - školenie pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase (1x za 12 mesiacov + test)

   - školenie protipožiarnej hliadky pracoviska (1x za 12 mesiacov, ak podnikateľ neurčí častejšie)

   - školenie asistenčných hliadok (pred začiatkom činnosti, ak rovnaká tak 1x za rok)  

 

 

 

V zákone 314/2001 Z. z. sa uvádza: 

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb-podnikateľov
§ 4

Právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ na účely predchádzania vzniku požiarov je povinná, ak
tento zákon neustanovuje inak,

 

d) zabezpečovať plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase ustanovených
vo všeobecne záväznom právnom predpise, ktorý vydá ministerstvo,
e) zabezpečovať školenie a overovanie vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb,
ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch
a priestoroch; obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu
osôb podliehajúcich školeniu a overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne záväzný
právny predpis, ktorý vydá ministerstvo,

 

Ďalej budeme vychádzať z naväzujúcej vyhlášky 121/2002 Z. z.

§ 21

  (1) Ak štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný
zástupca neurčí kratšiu lehotu, školenie o ochrane pred požiarmi sa vykonáva
a) raz za 12 mesiacov pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase,
b) raz za 24 mesiacov pre vedúcich zamestnancov a ostatných zamestnancov.

  (2) Vedomosti osôb, ktoré zabezpečujú ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase, získané
školením sa overujú písomným testom bezprostredne po skončení školenia.


§ 20 Školenie o ochrane pred požiarmi 


(1) Obsahom školenia zamestnancov o ochrane pred požiarmi je najmä

 a) oboznámenie sa so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a v priestoroch právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

 b) výklad o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko, najmä o protipožiarnych opatreniach na pracovisku, požiarnom poriadku pracoviska, zabezpečení ochrany pred požiarmi pri technologických procesoch, skladovaní horľavých látok a o pracovnej disciplíne vo vzťahu k ochrane pred požiarmi,

 c) oboznámenie sa s rozmiestnením hasiacich zariadení, hasiacich prístrojov, spojovacích prostriedkov a ďalších vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi na pracovisku a so spôsobom ich použitia, ako aj s rozmiestnením hlavných vypínačov elektrickej energie a uzáverov vody a plynu,

 d) spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu v právnickej osobe alebo vo fyzickej osobe-podnikateľovi a na pracoviskách, povinnosti zamestnancov pri vzniku požiaru vyplývajúce z požiarnych poplachových smerníc a z požiarneho evakuačného plánu.

 (2) Obsah školenia o ochrane pred požiarmi uvedený v odseku 1 sa rozširuje

 a) pre vedúcich zamestnancov o oboznámenie sa s osobitnými predpismi,2) s nebezpečenstvom vzniku požiaru vyplývajúcim z činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa a so základmi procesov horenia a hasenia, so základnými požiadavkami protipožiarnej bezpečnosti stavieb, so zásadami protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok a pri manipulácii s nimi za pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 b) pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase o oboznámenie sa s úlohami uvedenými v § 11 ods. 3.

 (3) Školeniu podľa odseku 1 podliehajú aj osoby, ktoré sa s vedomím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch na účel vykonávania činností pre túto právnickú osobu alebo fyzickú osobu-podnikateľa.

 


*2) Napríklad vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/1997 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické podmienky a požiadavky požiarnej bezpečnosti pri inštalácii a prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov a zariadení ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komínov a dymovodov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1997 Z. z. o zabezpečení požiarnej ochrany pri skladovaní uvädnutého krmu, sena, slamy a iných suchých rastlín, dreva a tuhého paliva, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 86/1999 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 125/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti prenosných hasiacich prístrojov a podmienky ich prevádzkovania a zabezpečovania pravidelnej kontroly, vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 288/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.


 

§ 2

(3) Mimopracovný čas je čas od skončenia pracovnej činnosti poslednej pracovnej zmeny pracovného dňa do začiatku pracovnej činnosti prvej pracovnej zmeny nasledujúceho pracovného dňa.

 

 § 11 - Opatrenia v mimopracovnom čase


 

 (1) Štatutárny orgán právnickej osoby, fyzická osoba-podnikateľ alebo jej zodpovedný zástupca určuje osoby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase, a to z vlastných zamestnancov alebo dodávateľsky na základe dohody. Týmto osobám v písomnom pokyne určuje

 a) úlohy a ich organizačné a technické zabezpečenie,

 b) podmienky, za akých môžu vstupovať do uzatvorených priestorov alebo do priestorov chránených technickým zariadením.

 

 (2) Osoby podľa odseku 1 plnia tieto úlohy:

 a) vykonávajú pravidelné obchôdzky v objektoch a v priestoroch právnickej osoby a fyzickej osoby-podnikateľa; prvú obchôdzku vykonávajú bezprostredne po odchode zamestnancov z pracoviska po skončení pracovnej zmeny a ďalšie obchôdzky v čase určenom v písomnom pokyne štatutárnym orgánom právnickej osoby, fyzickej osoby-podnikateľa alebo jej zodpovedným zástupcom,

 b) odstraňujú bez zbytočného odkladu zistené nedostatky, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k jeho rozšíreniu; nedostatky, ktoré nemôžu odstrániť sami, oznamujú bez zbytočného odkladu určenému zodpovednému zamestnancovi právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa,

 c) lokalizujú a likvidujú vzniknutý požiar, a ak to nie je možné, okamžite vyhlasujú požiarny poplach, privolajú hasičskú jednotku a vykonajú opatrenia na zaistenie bezpečnej evakuácie osôb, zvierat a materiálu, ako aj na zamedzenie šírenia požiaru a na účinný a rýchly zásah hasičskej jednotky.

 

 (3) Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase sa v potrebnom rozsahu dôkladne oboznamujú najmä s

 a) miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

 b) umiestnením a s použitím prostriedkov určených na vyhlásenie požiarneho poplachu, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci podľa požiarnych poplachových smerníc,

 c) rozmiestnením a so spôsobom použitia hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi a so spôsobmi hasenia,

 d) rozmiestnením hlavných uzáverov vody, plynu a elektrickej energie, ako aj so spracúvaním, s vyrábaním, s používaním a so skladovaním horľavých materiálov,

 e) ďalšími pokynmi na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase.

 

 (4) Osoby určené na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase majú k dispozícii

 a) požiarne poplachové smernice,

 b) pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v mimopracovnom čase,

 c) zoznam telefónnych čísel zodpovedných vedúcich zamestnancov právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa.

 

 (5) Ak nie je zabezpečená ochrana pred požiarmi osobami podľa odseku 1, treba zabezpečiť ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase iným vhodným spôsobom, ktorý určí písomne štatutárny orgán právnickej osoby alebo fyzická osoba-podnikateľ, s prihliadnutím na konkrétne podmienky.


 

Odborná príprava protipožiarnych hliadok

 § 23 1->4 hliadka pracoviska


 (1) Odbornú prípravu zamestnancov zaradených do protipožiarnych hliadok tvorí teoretická časť a praktická časť.

 (2) Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s úlohami tejto hliadky, s nebezpečenstvom vzniku požiaru na pracovisku, s príslušnou dokumentáciou ochrany pred požiarmi na pracovisku, so spôsobom vyhlásenia požiarneho poplachu a privolania pomoci.

 (3) Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej hliadky pracoviska je zameraná najmä na oboznámenie sa s rozmiestnením a s použitím hasiacich prístrojov, hasiacich zariadení a spojovacích prostriedkov, požiarnotechnických zariadení na zabránenie šírenia požiaru, so spôsobom a s cestami evakuácie a so súčinnosťou s hasičskou jednotkou.

 (4) Odborná príprava protipožiarnej hliadky pracoviska sa vykonáva raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu.

 

Protipožiarna hliadka pracoviska (§ 18)


 (1) Protipožiarna hliadka pracoviska sa zriaďuje na pracoviskách s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru; ak ide o občasné pracovné miesta 6l), zriadenie protipožiarnej hliadky pracoviska sa nevyžaduje.

 (2) Protipožiarna hliadka pracoviska

 a) dozerá na dodržiavanie predpisov na pracovisku a zistené nedostatky bez zbytočného odkladu oznamuje vedúcemu pracoviska,

 b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

 (3) Členovia protipožiarnej hliadky pracoviska najmä

 a) dohliadajú, aby pred odchodom zamestnancov z pracoviska a pri skončení pracovného času bolo pracovisko v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, najmä aby boli zatvorené požiarne uzávery, prívody horľavých látok a vypnuté všetky spotrebiče,

 b) kontrolujú vybavenosť pracoviska hasiacimi zariadeniami, hasiacimi prístrojmi a spojovacími prostriedkami, pričom preverujú ich kompletnosť a prístup k nim.

 (4) Počet členov protipožiarnej hliadky pracoviska určuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ; ak sa protipožiarna hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, určuje jej vedúceho.

 (5) Aktuálny a čitateľný zoznam členov protipožiarnej hliadky pracoviska s určením ich úloh tvorí súčasť požiarneho poriadku pracoviska a umiestňuje sa na pracovisku na viditeľnom mieste.

 

  § 1 - (2) Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 


(2) Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú miesta, v ktorých sa nachádzajú horľavé látky za takých podmienok, že vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru. K týmto miestam patria najmä priestory, v ktorých sa

 a) používajú, spracúvajú alebo skladujú za bežných prevádzkových podmienok pevné horľavé látky, ktoré svojou veľkosťou, formou, množstvom a podmienkami uloženia podstatne zvyšujú intenzitu a šírenie požiaru; na stavebné konštrukcie z horľavých látok a na horľavé predmety tvoriace zariadenia miestností sa toto ustanovenie nevzťahuje,

 b) vyrábajú, používajú, spracúvajú alebo skladujú prevzdušnené alebo suché steblové horľavé látky,

 c) usadzuje pri výrobe alebo pri manipulácii horľavý prach v súvislej vrstve schopnej šíriť požiar alebo pri výrobe, prípadne pri manipulácii vzniká horľavý prach v takej miere, že je trvalo v ovzduší a vznik výbušnej koncentrácie nemožno vylúčiť,

 d) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé kvapaliny,

 e) vyrábajú, používajú, spracúvajú, prečerpávajú, dopravujú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny,

 f) vyrábajú, spracúvajú alebo skladujú výbušniny alebo horľavé toxické látky,

 g) používajú látky, ktoré sa pri styku so vzduchom alebo s vodou, alebo vzájomne medzi sebou môžu vznietiť alebo môžu uvoľniť horľavé pary alebo plyny, ktoré môžu v zmesi so vzduchom vytvoriť výbušnú zmes,

 h) používa pri výrobe, používaní alebo pri spracúvaní horľavých látok otvorený oheň.

 

 

Odborná príprava protipožiarnych hliadok

§ 23 5->7 asistenčná hliadka


 (5) Teoretická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky je zameraná najmä na oboznámenie sa s pokynmi vydanými štatutárnym orgánom právnickej osoby alebo zodpovedným vedúcim fyzickej osoby-podnikateľa.

 (6) Praktická časť odbornej prípravy protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva rovnako ako pri protipožiarnych hliadkach pracovísk s prihliadnutím na podujatie alebo činnosť, na ktorú je protipožiarna asistenčná hliadka zriadená.

 (7) Odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky sa vykonáva pred začatím jej činnosti. Ak ide o opakovanú činnosť, do ktorej sa zaraďujú tie isté osoby, vykonáva sa odborná príprava najmenej raz za 12 mesiacov, ak právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ neurčí kratšiu lehotu. Odbornú prípravu zabezpečuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, pre ktorú bude protipožiarna asistenčná hliadka činnosť vykonávať.

 

 

Protipožiarna asistenčná hliadka (§ 19)

 (1) Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje

a) pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,

b) pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

  

 (2) Protipožiarna asistenčná hliadka

 a) dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,

 b) vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.

 (3) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä

 a) oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečovaného podujatia,

 b) oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

 c) kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,

 d) vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňujú, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,

 e) preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,

 f) upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.

 (4) Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie úloh uvedených v odsekoch 2 a 3; počet jej členov určuje so zreteľom na úlohy, ktoré má táto hliadka plniť. Ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ určuje jej vedúceho.

 (5) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky zriadenej pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, sú označení na viditeľnej časti odevu nápisom PROTIPOŽIARNA HLIADKA.

 (6) Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky sa nepoverujú inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh; ak sa protipožiarna asistenčná hliadka skladá z dvoch alebo z viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

 

  § 1 - činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru


(1) Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru sú činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti vzniku požiaru pri výrobe, spracúvaní, používaní alebo pri skladovaní horľavých látok. K týmto činnostiam patrí najmä

a) prevádzkovanie, odstavovanie a spúšťanie výroby v technologických zariadeniach obsahujúcich horľavé látky,

b) údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky a odstraňovanie ich poruchových stavov,

c) zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa automatizácie na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu,

d) lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení,

e) nevyhnutná manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku požiaru,

f) spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,

g) zber obilnín, ich pozberová úprava a skladovanie objemových krmovín a slamy.

 

§ 12

Opatrenia pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb


(1) Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb podľa odseku 4, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.

 (2) Usporiadať podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, v objektoch a na miestach, ktoré nie sú na tieto účely určené, možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktorý sa posudzuje v rámci vydávania súhlasu na usporiadanie podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.

 (3) Na podujatí, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak.

 (4) Väčší počet osôb je viac ako

 a) 500 osôb sústredených v nekrytých inžinierskych stavbách, napríklad v nekrytých športových ihriskách a amfiteátroch,

 b) 300 osôb sústredených v prvom nadzemnom podlaží objektu,

 c) 200 osôb sústredených v druhom podlaží alebo v každom ďalšom nadzemnom podlaží objektu,

 d) 100 osôb sústredených v podzemnom podlaží objektu.  //